La Universitat/La Universidad

  • Posted on: 3 May 2021
  • By: ppuigdomenech

La Universitat

La Universitat hauria d’estar en el centre de la nostra societat. És el lloc que les cultures europees han identificat per transmetre el saber de generació en generació i li hem atorgat també la funció d’identificar les persones que estan qualificades per exercir algunes de les professions que més ens interessen. Sovint és també el lloc per transmetre la cultura a les generacions joves en un sentit ben ampli. En l’actualitat li atorguem també la funció de generació d’idees i de resultats de les ciències i de les seves aplicacions. Quan grans països com Japó o els Estats Units arriben a aproximar-se al 50% dels seus joves que passen per la Universitat i fins i tot alguns sobre passen aquesta xifra com és el cas de Canadà, la importància d’aquesta institució hauria de ser evident per tothom. Malgrat això en alguns països com el nostre les Universitats han estat maltractades pels poders polítics.

La manca de cura per les Universitats a casa nostra té, al meu parer, dos aspectes: un d’ells és de finançament i l’altre del sistema de Govern. La situació que a principis del 2021 tenen les Universitats des del punt de vista econòmic és clarament insostenible. No tenen eines econòmiques ni institucionals per recolzar un professorat d’alta qualitat. La situació és paradoxal a Catalunya i a Espanya perquè en un moment en el que s’estan jubilant molts dels professors que hi van entrar en l’expansió dels anys 80 i que han format gent jove que està fent una bona feina pel món, no tenen eines per renovar la seva gent. Han hagut de recórrer a professors eventuals mal pagats que reclamen que també se’ls tingui en compte. El recurs a les taxes universitàries pel finançament de les Universitats s’entén si al mateix temps hi ha una política de beques generosa que no és el cas a casa nostra. La conseqüència és una Universitat que només es poden permetre alguns. Però a cops els que se’ls ofereix no està al nivell requerit. Han aparegut Universitats privades que en alguns països han estat capdavanteres, però a casa nostra, excepte en les Escoles de Negocis, no han acabat representant una solució de qualitat.

El sistema de govern de les Universitat ja fa temps que fa aigües. No hi ha manera que les autoritats rectores a tots els nivells prenguin decisions valentes. Hi ha un entramat de responsabilitats diluïdes en comitès, consells i juntes que fa impossible la presa de decisió que alteri d’alguna manera els interessos dels que estan en el sistema o que malden per entrar-hi des de dins. L’estructura de la docència i del professorat va responent als interessos interns d’aquests grups sense una relació directa amb la dinàmica del saber ni amb les necessitats de la societat. Es necessitaria un cop de timó. Hi ha hagut informes diversos des de fa mes de 15 anys que proposen reformes per la Universitat espanyola però no han estat escoltats ni evidentment aplicats. En aquests temps de 2021 es parla d’una nova llei d’Universitats i es formulen algunes idees interessants. Esperem que encertin

El diagnòstic ha estat fet fa temps i solucions n’han estat propostes també, però anys després no es prenen decisions. És un símptoma més de la feblesa del sistema polític que governa el nostre país des de fa anys. No es tracta de passar de Graus de tres a quatre anys o petites reformes. Sembla que acords de fons com la definició d’un model universitari adaptat a les necessitats del país, eficient i adaptat als temps que corren sigui impossible. Aquest sistema hauria d’incloure el reconeixement de que la Universitat ha de ser una institució amb funcions diverses i que algunes o parts d’elles no les fan totes sinó unes quantes. Donar un vernís de cultura de qualitat no és el mateix que fer recerca competitiva o certificar que algú té les qualificacions per exercir de metge o enginyer. Ni ajudar a la creació de noves empreses és el mateix que fer una reflexió sobre el futur de l’economia o el dret. Per posar uns exemples. Actuar amb decisió per tenir una bona Universitat ens hauria de permetre distingir els bons governants.

 

 

 

la Universidad

La Universidad debería estar en el centro de nuestra sociedad. Es el lugar que las culturas europeas han identificado para transmitir el saber de generación en generación y le hemos otorgado también la función de identificar a las personas que están cualificadas para ejercer algunas de las profesiones que más nos interesan. A menudo es también el lugar para transmitir la cultura a las generaciones jóvenes en un sentido bien amplio. En la actualidad le otorgamos también la función de generación de ideas y de resultados de las ciencias y de sus aplicaciones. Cuando grandes países como Japón o los Estados Unidos llegan a aproximarse al 50% de sus jóvenes que pasan por la Universidad e incluso algunos sobrepasan esta cifra como es el caso de Canadá, la importancia de esta institución debería ser evidente para todos. Sin embargo, en algunos países como el nuestro las Universidades han sido maltratadas por los poderes políticos.

La falta de cuidado para las Universidades en nuestro país tiene, en mi opinión, dos aspectos: uno de ellos es de financiación y el otro del sistema de Gobierno. La situación que a principios del 2021 tienen las Universidades desde el punto de vista económico es claramente insostenible. No tienen herramientas económicas ni institucionales para apoyar un profesorado de alta calidad. La situación es paradójica en Cataluña y en España ya que en un momento en el que se están jubilando muchos de los profesores que entraron en la expansión de los años 80 y que han formado gente joven que está haciendo un buen trabajo por el mundo, no tienen herramientas para renovar su gente. Han tenido que recurrir a profesores eventuales mal pagados que reclaman que también se les tenga en cuenta. El recurso a las tasas universitarias por la financiación de las Universidades se entiende si al mismo tiempo hay una política de becas generosa que no es el caso en nuestro país. La consecuencia es una Universidad que sólo se pueden permitir algunos. Pero a veces los que se les ofrece no está al nivel requerido. Han aparecido Universidades privadas que en algunos países han sido líderes, pero en nuestro país, excepto en las Escuelas de Negocios, no han terminado representando una solución de calidad.

El sistema de gobierno de las Universidad ya hace tiempo que hace aguas. No hay manera de que las autoridades rectoras a todos los niveles tomen decisiones valientes. Hay un entramado de responsabilidades diluidas en comités, consejos y juntas que hace imposible la toma de decisión que altere de alguna manera los intereses de los que están en el sistema o que se esfuerzan por entrar desde dentro. La estructura de la docencia y del profesorado va respondiendo a los intereses internos de estos grupos sin una relación directa con la dinámica del saber ni con las necesidades de la sociedad. Se necesitaría un golpe de timón. Ha habido informes diversos desde hace más de 15 años que proponen reformas para la Universidad española pero no han sido escuchados ni evidentemente aplicados. En estos tiempos de 2021 se habla de una nueva ley de Universidades y se formulan algunas ideas interesantes. Esperamos que acierten.

El diagnóstico ha sido hecho hace tiempo y soluciones han sido propuestas también, pero años después no se toman decisiones. Es un síntoma más de la debilidad del sistema político que gobierna nuestro país desde hace años. No se trata de pasar de Grados de tres a cuatro años o pequeñas reformas. Parece que acuerdos de fondo como la definición de un modelo universitario adaptado a las necesidades del país, eficiente y adaptado a los tiempos que corren sea imposible. Este sistema debería incluir el reconocimiento de que la Universidad debe ser una institución con funciones diversas y que algunas o partes de ellas no las hacen todas sino varias. Dar un barniz de cultura de calidad no es lo mismo que hacer investigación competitiva o certificar que alguien tiene las calificaciones para ejercer de médico o ingeniero. Ni ayudar a la creación de nuevas empresas es lo mismo que hacer una reflexión sobre el futuro de la economía o el derecho. Por poner unos ejemplos. Actuar con decisión para tener una buena Universidad nos debería permitir distinguir los buenos gobernantes.